Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Με τον νόμο 4738/2020 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφόσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους.

Συγκεκριμένα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:
• προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
• προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:
• να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
• η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:
• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις

• τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:
α) 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
β) 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
γ) 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια
Η εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της είναι σε θέση, αφού πρώτα από όλα εξακριβώσει ότι πληρείτε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις του νόμου για να ενταχτείτε στη ρύθμιση, να σας ενημερώσει υπεύθυνα τόσο για τα προφανή ευεργετήματα του νόμου όσο και για τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε.
Ο συνεργάτης μας, αφού σας έχει αναλύσει όλα τα πιθανά σενάρια, μπορεί να σας οδηγήσει εκ του ασφαλούς, μέσα από όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία, παρέχοντας σας σε κάθε σημείο πλήρη και απρόσκοπτη υποστήριξη.

Με αυτόν τον τρόπο και βασιζόμενοι στην πείρα των συνεργατών μας, αποκτάτε τη δυνατότητα να απολαύσετε όλα τα ευεργετήματα της νομοθεσίας, χωρίς να αντιμετωπίσετε πιθανές εκπλήξεις, που θα σας κοστίσουν.

Αίτημα να σας καλέσουμε